Passend onderwijs

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Dat doet Kinderboom door de onderwijsbehoeften van uw kind vast te stellen en het onderwijsaanbod en de lessen hierop af te stemmen. Op deze manier biedt de school basisondersteuning, waarmee de meeste kinderen zich op de basisschool goed kunnen ontwikkelen. In het school ondersteuningsprofiel en in de schoolgids leest u welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning Kinderboom biedt.

Basisondersteuning
Vanaf het moment dat uw kind op school zit, zijn wij verantwoordelijk om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Onze school heeft een stevige basisondersteuning. Kinderen met dyslexie, dyscalculie en een (kleine) leervertraging of leerversnelling krijgen op onze school passend onderwijs.

Leerlingen die:
• rekenen moeilijk vinden, krijgen extra lessen in een rekengroep
• lezen moeilijk vinden, werken met programma Bouw! en Letterster
• taal moeilijk vinden, kunnen gebruik maken van de taalklas en zo nodig van de logopediste
• erg snel leren, werken met levelwerk, gaan naar de plusklas of naar de boven schoolse plusklas (Breinrijk)
• een eigen leerroute hebben, hebben een eigen plan
• speciale onderwijsbehoeften hebben, krijgen een passend aanbod (interventie)

Aanvraag van een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring 

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan de school in de basisondersteuning kan bieden. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of een gedragsprobleem. De leerkracht en de intern begeleider bespreekt samen met u en eventueel externe specialisten welke extra ondersteuning ingezet kan worden. Bij dit gesprek en bij gesprekken over kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kan de school gebruik maken van de deskundige van Stichting Leerrijk. Dit is de ‘deskundige bevoegd gezag’ (afgekort DBG).

Bij extra zorgbehoeften kijken we altijd naar de leerling als geheel. De centrale vraag is:

Wat heeft deze leerling van ons nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen?

In overleg met de ouders, externe experts, interne experts, het kind en de leerkracht bekijken we wat mogelijk is. Als ondanks alle inspanningen blijkt dat Kinderboom niet kan bieden wat de leerling nodig heeft, dan gaan we in overleg met ouders en betrokken experts op zoek naar de best passende onderwijsplek.