Missie & Visie

DE MISSIE: ‘KINDERBOOM HIER KUN JE GROEIEN’

Basisschool Kinderboom verzorgt goed onderwijs dat voldoet aan de kerndoelen basisonderwijs, in een
omgeving waarin kinderen optimaal kunnen ‘groeien’. De school werkt doorlopend aan een omgeving
waarin kinderen en medewerkers zich veilig en geborgen voelen. Alleen dan kunnen kinderen én
medewerkers zich optimaal ontwikkelen, groeien en leren met- en van elkaar. Kinderboom bereidt
kinderen voor op een leven als volwaardig lid van de samenleving. Een samenleving die voortdurend
aan verandering onderhevig is en waar ontwikkelingen elkaar in een razendsnel tempo opvolgen. Het is
de taak van de school om onze leerlingen vanuit (katholieke) normen en waarden, kennis en
vaardigheden bij te brengen die hen toerusten en voorbereiden op hun toekomstige rol in de
samenleving. Dit met respect voor uniciteit, competenties en talenten van ieder bij de school betrokken
individu. Ons onderwijs is gericht op de wereld en is rijk aan kennis, vaardigheden en duurzame
ontwikkeldoelen.

DE VISIE

Organisatie, kwaliteit, reflectie en eigenaarschap zijn thema’s in de organisatie die ingezet worden om
ontwikkeling systematisch vorm te geven. Kinderboom ontwikkelt zich tot een lerende organisatie met
een duidelijk en gezamenlijk plan en doel als vertrekpunt voor het handelen. Er wordt planmatig en
oplossingsgericht gewerkt met aandacht voor elkaars inbreng en vakmanschap. Er is een belangrijke rol
weggelegd voor overleg en reflectie. We stellen prioriteiten en laten belangrijke zaken niet de dupe
worden van urgente maar onbelangrijke zaken. Beslissingen en keuzes worden onderbouwd m.b.v. de
piramide van Kim.

Kinderboom zoekt actief naar werk- en organisatievormen die recht doen aan onderwijs- en
begeleidingsbehoeften van de leerling en werkt daarbij in toenemende mate los van
het leerstofjaarklassen systeem. Kinderboom werkt met het einddoel voor ogen (Covey).

Medewerkers: Kinderboom verwacht van alle medewerkers “volwaardig teamlidmaatschap”. Iedereen
doet mee, iedereen neemt initiatieven en werkt zoals gezamenlijk is afgesproken. Teamleden zijn
gelijkwaardig en werken oplossingsgericht. Teamleden leren met- en van elkaar en werken doorlopend
aan verbetering en ontwikkeling. Leggen de lat hoog voor zichzelf, voor elkaar en voor de
leerlingen. Werken aan een professionele schoolcultuur waarin zij elkaar respectvol aanspreken op hun
handelen en gedrag. Werken samen op basis van vertrouwen en transparantie.

Leerlingen: Kinderboom maakt leerlingen mede-eigenaar van hun eigen leerproces. We leren kinderen
verantwoordelijkheid te nemen voor hun zichzelf, voor de ander en voor de omgeving (gouden
afspraak) Leerlingen praten mee in de leerlingenraad. We dagen elke leerling uit om talenten en
vaardigheden optimaal in te zetten en aan te spreken met een goede balans tussen welbevinden en
prestaties. We zorgen voor kwalitatief goed onderwijs waarbij de 21e -eeuwse vaardigheden centraal
staan.

Ouders: Kinderboom werkt aan educatief partnerschap: Een wederzijdse betrokkenheid en
samenwerking tussen ouders, school en organisaties in de kinderopvang, teneinde optimale
omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school en in de
kinderopvang. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we zo goed mogelijk samen.