Kernwaarden

De onderstaande 4 kernwaarden en de uitwerking ervan, geven aan waar basisschool Kinderboom voor staat. De 4 kernwaarden kwamen tot stand met inbreng van alle bij de school betrokken geledingen (leerlingen, teamleden en ouders). Deze kernwaarden vormen de ‘meetlat’ en zijn de basis voor gedrag en het pedagogisch en didactisch handelen.

Kernwaarden Kinderboom

Respect: Respect betekent oorspronkelijk “omzien naar”. Rekening houden met de mening, gevoelens
en belangen van de ander is een belangrijke verbindende waarde. Wanneer je aandacht, zorg en
waardering aan de ander geeft dan ontvang je dat gemakkelijker terug. Wanneer je echt luistert naar
een ander dan luistert die ander meestal ook beter naar jou. Behandel je een ander zoals je zelf
behandeld wilt worden dan ontstaat er een veilig schoolklimaat waar je jezelf kunt zijn, waar verbinding
en vriendschap is en waarin reflecteren op eigen gedrag vanzelfsprekend wordt.
Kinderboom kent de ‘Gouden afspraak’: ‘Ik zorg goed voor mezelf, de ander en de omgeving’.
Afspraken hierover zijn vastgelegd in het sociaal veiligheidsplan en de school werkt hier actief aan door
o.a. voorbeeldgedrag, gedragslessen, wij zijn een groep / gouden weken en lessen over respectvol
omgaan met verschillen tussen mensen en culturen.

Groei: Jezelf ontwikkelen en groeien is een continu proces van reflecteren en leren. Ontwikkelen is een
cognitief proces waarin het “leren, leren” een belangrijke plaats inneemt. Kinderboom biedt daarvoor
een betekenisvolle en rijke leeromgeving waarin groei op alle gebieden wordt gestimuleerd. Groeien
tot een gelukkig en autonoom persoon dat sociaal en emotioneel in balans is en met zelfvertrouwen de
wereld tegemoet treedt. Groeien is ontdekken en ontwikkelen van je cognitieve, sociale en creatieve
talenten. Kinderboom hier kun je groeien! Kinderboom stimuleert kinderen tot een groei mindset.
Kinderen met een groei mindset gaan ervan uit dat kwaliteiten niet vastliggen maar ontwikkeld kunnen
worden. De wereld ligt voor hen open. Zij genieten van uitdagende taken. Fouten maken hoort er bij: je
kunt er iets van leren en je kunt jezelf verbeteren.

Betrokken: Betrokkenheid is de sleutel tot goed en met plezier leren. Betrokkenheid ontstaat niet
toevallig maar is een continu proces waar leerkracht, leerling en ouders een rol in spelen. Factoren die
bijdragen aan betrokken zijn, zijn o.a.: Een positieve relatie tussen leerling en leraar en tussen
leerlingen onderling; positieve emoties als enthousiasme, vreugde, tevredenheid en trots;
intrinsieke motivatie; het vermogen van de leerkracht om mijn interesse te wekken en mij nieuwsgierig
te maken door te prikkelen, uit te dagen en eerder opgedane kennis toe te passen; aanbieden van
keuzemogelijkheden; de aard en kwaliteit van feedback; de mate van vertrouwen die leerlingen
ontvangen van ouders, leerkracht en medeleerlingen.

Samen: Samenwerken met andere leerlingen om een gezamenlijk doel te bereiken heeft een positieve
invloed op: het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef; op sociale en communicatieve
vaardigheden, leerprestaties en betrokkenheid. De maatschappij vraagt om mensen die in staat zijn om
snel van positie en perspectief te veranderen. Goede communicatieve en sociale vaardigheden zijn
hierbij van groot belang. Wederzijds begrip en afstemming tussen ouders en leerkracht t.b.v. het kind
leidt tot betere prestaties en verhoogt het welbevinden van het kind.