Ons onderwijs

Kinderboom is een sterke school waar een prettig klimaat heerst en waar goede resultaten worden behaald. We leggen de lat hoog en werken elke dag aan een fijne sfeer en goede resultaten.

De kwaliteit van de school staat of valt met de kwaliteit van de man of vrouw voor de klas. We investeren in kwalitatief goed personeel. Elk jaar vinden er scholingsactiviteiten plaats om bij te scholen of verdere verdieping in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leerlingbegeleiding of lesgeven. Het team formuleert elk jaar ontwikkelthema’s. Kinderboom houdt de methodes actueel. Kinderboom legt de lat hoog en stelt zich ten doel om talenten van de leerlingen optimaal te benutten en te ontwikkelen.

Op basis van het schoolplan en overige ontwikkelingen in de school, de conclusies uit de brede schoolanalyse en de evaluatie van het vorige jaarplan staan de volgende doelen centraal:

SCHOOLKLIMAAT: Leerlingen, medewerkers en ouders gedragen zich in overeenstemming met de “gouden regel”. De school bereidt kinderen voor op een toekomst als volwaardig lid van de samenleving.

GEDRAG: Leerlingen hebben zicht op hun ontwikkeling en hun persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen. Executieve functies zijn zodanig ontwikkeld dat kinderen eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces. Leerlingen zijn betrokken en nemen verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Reflectie en feedback is een vanzelfsprekend onderdeel van de les en begeleiding bij elke medewerker.

ONDERWIJSRESULTATEN: Groepsgemiddelden liggen voor alle groepen en vakken op het streefniveau dat passend is bij de populatie. Alle leerlingen stromen uit op minimaal niveau 1F. De resultaten op 2F en 1S liggen boven de landelijke norm op alle deelgebieden.

TAAL: Het onderwijs aan deze groep is gericht op het creëren van gelijke kansen voor ieder kind. Samenwerking met ouders uit deze doelgroep intensiveren door het inrichten van (taal)activiteiten met ouders en leerling in de school. Vroege interventies mogelijk maken door intensieve samenwerking met kinderopvang t.b.v. ‘nieuwkomers’ en van leerlingen met een taalachterstand.

BEGRIJPEND LEZEN: In 2022-2023 is de school gestart met een nieuwe methode voor begrijpend lezen en volgt het team een scholing om optimale opbrengsten te realiseren. In 2023-2024 wordt nadruk gelegd op de koppeling begrijpend lezen en taalonderwijs.

LEERKRACHTVAARDIGHEDEN: Leerkrachten beschikken over vaardigheden om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden (EDI, digitale vaardigheden, data analyse en werken volgens de 4D-cyclus).

BURGERSCHAP: Burgerschap is de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. In de toelichting op de WPO (wet primair onderwijs) over de verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving, wordt onder sociale integratie verstaan: een deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.

VERKEER: Kinderboom vindt de verkeersveiligheid erg belangrijk en besteedt daarom het hele jaar door aandacht aan dit onderwerp. De werkgroep Verkeer is aangesloten bij het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. https://www.bvlbrabant.nl/  Wij stellen jaarlijks een activiteitenplan op waarmee het praktisch verkeeronderwijs volop aandacht krijgt. In dit plan staat aangegeven wat de verschillende groepen dat betreffende jaar gaan doen.  We besteden aandacht aan onder andere juiste fietsverlichting, de dode hoek en we oefenen in de praktijk met verschillende verkeerssituaties zoals het oversteken van een weg.
Eén van de speerpunten van de werkgroep Verkeer is het bevorderen dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen. Dat geldt dan natuurlijk ook voor de ouders die hun kinderen naar school brengen. Door uw kinderen niet met de auto naar school te brengen, wordt de verkeersveiligheid rondom de school een stuk verbeterd. Kunt u niet anders, bijv. omdat u direct door naar uw werk moet of verder weg woont, parkeert u dan uw auto in één van de parkeervakken aan de Eem, de Vecht, de Grift of de Lek en zeker niet op de stoep bij de school! U voorkomt dan niet alleen een mogelijke boete, maar de kinderen en ouders die zich anders dagelijks langs de auto’s op de stoep moeten “wringen” zijn u zeer dankbaar!

In een beleidsdocument is beschreven op welke wijze, in welke leerjaren en tijdens welke lessen aandacht wordt besteed aan de door de overheid geformuleerde doelen.

Onderwijsopbrengsten worden inzichtelijk gemaakt d.m.v. vordering overzichten en toetsen van de methode, het IEP leerling volg systeem, het digikeuzebord, eindtoets en entreetoets. Op basis van data wordt een analyse gemaakt en nieuwe doelen geformuleerd. Dit cyclisch proces van Data – Duiden – Doelen – Doen wordt gedurende het schooljaar 4 keer (per periode van 10 weken) doorlopen.

Het team stelt jaarlijks een plan op waarin doelen en ontwikkeling is beschreven. Dit jaarplan is de leidraad voor keuzes en schoolontwikkeling. Dit plan komt tot stand na een zorgvuldige evaluatie van het lopende jaar. Het team reflecteert en stelt bij waar nodig. Dit jaarplan met de evaluatie van het voorgaande schooljaar en de doelen voor het huidige schooljaar is beschikbaar in een apart document.