Buitengewoon verlof

Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is, kan de school buitengewoon verlof verlenen als er sprake is van gewichtige c.q. geldige redenen. Dit verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Het formulier daarvoor kunt u verkrijgen bij de directeur van de Kinderboom of hier downloaden: formulier aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.   

Op vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werk­gevers­verklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. 
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 •  in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was; 
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

In de praktijk komt deze situatie nooit voor omdat mensen hetzij tijdens de zomervakantie, hetzij tijdens de kerstvakantie in staat zijn om twee weken verlof op te nemen en zo met hun gezin op vakantie te kunnen gaan.   
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. U moet - zo nodig - zelf zorgen voor een vertaling ervan door een beëdigde tolk. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.  

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ 
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: 

 • een verhuizing van het gezin 
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten 
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten 
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten   

De volgende situaties zijn géén ‘andere gewichtige omstandigheden’: 

 • familiebezoek in het buitenland 
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan 
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.  

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).