Schooltijden

maandag

8.30 uur tot 14.30 uur

dinsdag

8.30 uur tot 14.30 uur

woensdag

8.30 uur tot 12.15 uur

donderdag    

8.30 uur tot 14.30 uur

vrijdag

8.30 uur tot 11.45 uur (groep 1 t/m 4)

8.30 uur tot 14.30 uur (groep 5 t/m 8)

Vakanties

 2022-2023

 Herfstvakantie  maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober
 Kerstvakantie  vrijdag 26 december t/m vrijdag 6 januari
 Voorjaarsvakantie  maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari
 Goede vrijdag  vrijdag 7 april
 2e Paasdag  maandag 10 april
 Meivakantie  maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 
 Hemelvaart  donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 
 2e Pinksterdag  maandag 29 mei
 Zomervakantie  maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus

Fruit en drinken

Voor alle kinderen geldt dat ze groente of fruit en drinken (bij voorkeur water) mee mogen brengen. 

In verband met het vele afval mogen de kinderen geen pakjes drinken meenemen. Een goed sluitbare beker met de naam van uw kind erop is net zo makkelijk, goedkoper in gebruik en veel beter voor het milieu. 
Mocht uw kind zijn beker kwijtraken dan kunt u in de klas of in de conciërgeruimte altijd bij de gevonden voorwerpen komen zoeken.

In de middag eten de kinderen op school. Wij verwachten dat de kinderen een gezonde lunch meenemen. 

Buitenschoolse opvang

De voor- en buitenschoolse opvang wordt verzorgd door KMB. KMB biedt de volgende activiteiten aan bij BS Kinderboom:

Voorschoolse opvang
Op Kinderboom is voorschoolse opvang mogelijk op alle dagen vanaf 7.30 uur. De kinderen worden dan opgevangen in de BSO ruimte en worden door de pedagogische medewerkers rond 08:15 naar de leerkracht op het plein gebracht.

Buitenschoolse opvang
De BSO van KMB is een buitenschoolse opvang gehuisvest in een noodlokaal van basisschool Kinderboom. De kinderen van basisschool Kinderboom komen over het schoolplein naar de BSO gelopen. Kinderen van andere scholen worden met de taxi gebracht.
Wanneer de kinderen binnen zijn, is er tijd om te ontspannen met iets te eten en de drinken. De kinderen kunnen dan aan tafel even hun verhaal van de dag aan elkaar kwijt. Daarna is het tijd om lekker te spelen, knutselen, lezen, spelletjes te doen en nog veel meer. De BSO is alle dagen na schooltijd open tot 18.30 uur. In de schoolvakanties en op studiedagen is opvang op BSO Kinderboom ook mogelijk.

Peuterarrangementen
KMB biedt ook peuterarrangementen aan in het noodlokaal naast de BSO. Een peuterarrangement is het aanbod van peuterspeelzaalwerk in een groep met peuters. Kinderen leren tijdens het spelen van elkaar en met elkaar. Door samen op te groeien en spelend te leren bevorderen ze:

 • de taalontwikkeling
 • de motorische ontwikkeling
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • de creatieve ontwikkeling

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.stichting-kmb.nl of contact opnemen met ons hoofdkantoor op 0416-278472. 

Jarig zijn en trakteren

Verjaardag kind
Natuurlijk is voor uw kind het trakteren op school met de verjaardag één van de hoogtepunten van die dag. Het is handig als u bij de leerkracht informeert, of er kinderen met een allergie of dieet in de klas zitten. Mogelijk kunt u de traktatie voor deze kinderen wat aanpassen, zodat zij ook gezellig mee kunnen feesten. Voor de leerkracht hoeft niets extra's meegenomen te worden: de leerkracht vindt het leuk hetzelfde te krijgen als de kinderen. 
Op Kinderboom wordt alleen in de eigen klas getrakteerd, er wordt niet rondgegaan in de andere klassen.
In de klas mogen geen uitnodigingen meer uitgedeeld worden voor verjaardagsfeestjes. Dit is een zaak die de school niet aangaat. 

Ziek of afwezig

Als uw kind niet op school kan komen, verwachten wij vooraf een afmelding van u. Wij ontvangen graag uiterlijk 08:30u een telefoontje of een brief met daarin de reden. 
Als uw kind niet op school is en wij hebben geen afmelding gekregen, dan proberen wij zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Ook wij zijn namelijk bezorgd als uw kind niet op school is.
Bij geen geldige reden voor verzuim zal de school dit als ongeoorloofd verzuim moeten melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Buitengewoon verlof

Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is, kan de school buitengewoon verlof verlenen als er sprake is van gewichtige c.q. geldige redenen. Dit verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Het formulier daarvoor kunt u verkrijgen bij de directeur van de Kinderboom of hier downloaden: formulier aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.   

Op vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werk­gevers­verklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. 
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 •  in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was; 
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

In de praktijk komt deze situatie nooit voor omdat mensen hetzij tijdens de zomervakantie, hetzij tijdens de kerstvakantie in staat zijn om twee weken verlof op te nemen en zo met hun gezin op vakantie te kunnen gaan.   
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. U moet - zo nodig - zelf zorgen voor een vertaling ervan door een beëdigde tolk. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.  

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ 
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: 

 • een verhuizing van het gezin 
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten 
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten 
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten   

De volgende situaties zijn géén ‘andere gewichtige omstandigheden’: 

 • familiebezoek in het buitenland 
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan 
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.  

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).